982363 4586 / 020-24211611           

locusacademypune@gmail.com
[MijainaAirMga maoiDkla p`vaoSa pirxaocao badlalao sva$p va %yaacaI tyaarI

p`qama [.10vaI maQyao ]%tI-Na ivaVaqyaa-Mcao haid-k AaiBanaMdna. 11vaI science laa A^DimaSana GaotlyaanaMtr ivaVaqyaa-McaI va PaalakaMcaI  MHT-CET maoiDkla va [MijainaArIMga p`vaoSa pirxaa saaizcaI tyaarI sau$ haoto CET maQyao kovaL 12vaI isala^basa AsalyaamauLo ivaVaqaI- 11vaI kDo kovaL rest year mhNaUna baGatat va 12vaI maQyao gaolyaavar %yaacaI p`vaoSa PairxaocaI tyaarI sau$ haoto.  

12vaI cao AgadI kalapya-Mtcao ho ica~ puiZla vaYaI-pasaUna pUNa-pNao badlaNaar Aaho. maanava saMsaaQana maM~I maa.kipla isabbala yaaMcyaa p`ya%naaMtUna Aata  One Nation, One Exam rabaivalaI jaaNaar Aaho. %yaamauLo pUvaI-caI p`%yaok rajyaacaI cet baMd hao}na Aata raYTI/ya stravar [MijainaAirMga saazI jee va maoiDkla saazI NEET yaa daonaca pirxaa AsaNaar Aahot.

BaartatIla 315 maoiDkla ka^laojaosa maQyao (jyaamaQyao AFMC,AIIMS, CMC [ caa samaavaoSa Aaho) p`vaoSaasaaiz NEET (National Eligibility cum Entrance Test)  pirxaa hI puNa-PaNao CBSE p^Tna-var AaQaairt AsaNaar Aaho yaa pirxaomaQyao 11vaI 12vaI ASaa daonhI vagaa-Mcaa AByaasak`ma AsaNaar Aaho yaa pirxaot physics, chemistry, botany, zoology p`%yaokI 45 p`Sna Asao ekUNa 180 p`Sna AsaNaar Aahot pirxaa hI inagaoiTvh maakI-Mga pwtInao haoNaar Asalyaanao p`%yaok baraobar ]%trasaaiz 4 gauNa imaLNaar va caukIcyaa ]%trazI 1 gauNa kaplaa jaaNaar Aaho pirxaa AazvaDyaat AsaNaar Aaho yaavaYaI- (5 mao 2013 raojaI JaalaI) ivaVaqyaa-cao maoiDkla Baivatvya zrNaar Aaho

BaartatIla ekUNa 3500 [MijainaAirMga ka^laojaosa IIT, NIT,IISER maQyao p`vaoSaasaaiz (JEE Joint entrance examination) hI daona TPPyaaMmaQyao GaotlaI jaaNaar Aaho JEE (Mains) va JEE (Advance).  JEE (Mains) pirxaotIla pa~ ivaVaqaI- maharaYT/atIla sava- [MijainaAirMga ka^laojaosa maQyao  CET kaoTa, AIEEE kaoTa va ma^naojamaoMT kaoTa maQyao A^DimaSana Gao} Saktat hI pirxaasauwa NEET p`maaNaoca pUNa-pNao CBSE p^Tna-var AaQaairt AsaUna %yaamaQyao 11vaI 12vaI ASaa daonhI vagaa-Mcaa AByaasak`ma samaaivaYT Aaho inagaoiTvh maaik-Mga isaisTma Asalaolyaa yaa pirxaomaQyao physics, chemistry, maths cao ekUNa 90 p`Sna AsaUna ekUNa 360 gauuNa Aaho p`%yaok baraobar ]%trasaazI 4gauNa va caukIcyaa ]%trasaaiz 1gauNa kaplaa jaaNaar Aaho  hI pirxaa mao maihnyaacyaa pihlyaa AazvaDyaat GaotlaI jaato (yaavaYaI- 7 mao 2013 raojaI JaalaI) p`ayavhoT [MijainaAirMga ka^laojasa maQyao 65% jaagaa hyaa 50-50 p^Tna- (JEE va 12vaI baao-D p`a%yaokI 50% vaoToja) nausaar Barlyaa jaatIla 15% jaagaa all india quota tuna JEE-M maak-savar ]rlaolyaa 20% jaagaa ma^naojamaoMT kaoTa 1.5 laaK Asaola.

JEE Mains maQaIla Ta^p 20% ivaVaqyaa-McaI JEE Adance pirxaosaazI inavaD haoNaar Aaho sadrIla inavaD 40-60 p^T-na 40% 12vaI baaoD- maak-sa va 60% JEE-M maak-sa)nausaar haoNaar Aaho. hI pirxaa kovaL 16IIT, 30NIT, IICT, IISER  [. p`ityaSa saMsqaamaQyao JEE pirxaa popr pona maaQyamaasaaobatca Aa^nalaa[na pirxaa sauwa ]plabQa Aaho hI pirxaa jaUna maihnyaacyaa pihlyaa AazvaDyaat GaotlaI jaato. ( yaavaYaI- 2 jaUna 2013 raojaI JaalaI.)

ekMdirt Neet  va JEE  daonhIhI prIxaa raYT/Iya stravar Jaalyaanao va 11 vaI + 12 vaI isala^basa AsalyaamauLo ivadyaaqyaa-Mcaa ksa laagaNaar Aaho. dusara mah%vaacaa badla mhNajao yaa prIxaa pUvaI-cyaa CET poxaa pUNa-pNao vaogaLyaa AsaNaar Aahot. sadrIla prIxaa hyaa “Known concept, known Problems” ( mhNajao fa^mau-laa TakUna ]%tr kaZNao eovajaI ) “Known concept, known Problems sva$pacyaa AsaNaar Aahot. %yaamauLo prIxaocaI tyaarI krtanaa GaaokMp+I k$na caaMgalaI T@kovaarI imaLNaar naahI. %yaaeovajaI ivadyaaqyaa-Mnaa Concept Based Learning isvakaravao laagaNaar Aaho. 8 vaI to 10 vaI cao gaiNat va iva&anacao Concept vyavaisqat iSakavao laagaNaar kovaL pazaMtr k$na p`Sna saaoDivaNyaaeovajaI baoisak p@ko k$na jaastIt jaast vaogavaogaLyaa p`karacao Problems saaoDivaNao , inagaoiTvh maakI-Mganausaar Stragery zrivaNao tsaoca baaoDa-cyaa prIxaobaraobarca 10 vaI pasaUnaca NTSE, MTS, Olympaid [. spQaa- prIxaaMcaI tyaarI, drraoja 6 tasa svayaM  AByaasa tsaoca AaLsa, [laoT/a^inak imaiDyaa iTvhI / ka^mPyauTr / maaobaa[-la ) va vaa[-T saMgat yaapasaUna dUr rahNao yaa gaaoYTI AMigakarlyaasa yaSa tumacyaaca hatat Aaho.

laaoksa A^k^DmaInao Concept Based Learning ha maM~ isvakarlaa Aaho. JEE/NEET tsaoca 8vaI to 10vaI  baaoD- pirxaa yaaMcaI syatematic study yaoqao k$na GaotlaI jaato jaoNaok$na marazI ivaVaqaI- kuzohI kmaI pDNaar naahI va tao svat:cao vaogaLo sqaana samaajaat inamaa-Na krola.

                                                                                       gajaanana baaokDo

                                                                                       (B.E, ADCA) 

                                                                                   Dayaro@Tr, laaoksa A^k^DmaI

                                                                      (M) 9823634586